Par mums

Aptauju Centrs ir specializējies pētījumu lauka darba organizēšanā. Mūsu rīcībā ir pilns informācijas iegūšanas metožu klāsts, lai sniegtu individuālus vai kombinētus risinājumus, kā arī iegūtos rezultātus sagatavosim Jums ērtai turpmākai analīzei. Mēs organizējam informācijas iegūšanu Jūsu veiksmīgiem lēmumiem!

Kā ESOMAR pilntiesīgi biedri, mēs savā darbā rīkojamies atbilstoši ESOMAR profesionālajiem standartiem.

Sīkāk iepazīties ar pakalpojumiem Jūs varat sadaļā Pakalpojumi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Projekta nosaukums - “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”, Nr. Nr. 1.1.1.1/18/A/151. 

Projekta laiks: no 15/04/2019 līdz 15/10/2021

Projekta mērķis: izstrādāt praktisku instrumentu, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projektā izveidotās IT matricas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā. Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējum. Plānotās aktivitātes:

  1. Attieksmes noteikšana caur vērtībām, izmantojot attēlu kolāžas, lai īsinātu laiku un samazinātu sociālo normu ietekmi.
  2. Iepriekšējos pētījumos iegūto rezultātu par prasmēm apvienošana, lai izveidotu prasmju sarakstu, ko vēlāk sasaistīt ar vērtībām.
  3. Vērtību un prasmju sasaistīšana. Prototipa izstrāde

Projekta budžets: kopējais finansējums 425 130.35 EUR, t.sk. ERAF finansējums nepārsniedzot 303 398.89 (Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Programma "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskais atbalsta mērķis 1.1.1.“Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.1. pasākums “Praktiskas ievirzes pētījumi” 2. kārta. Vairāk informācijas par pasākumu “Praktiskas ievirzes pētījumi” Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) tīmekļa vietnē.

Projekta vadītājs no projektā iesaistītā sadarbības partnera SIA “Aptauju Centrs” puses - Andris Avotiņš.

Informācija aktualizēta 17.02.2020.


--------------------------------------------------------------------------------------------

 IEGŪTI PIRMIE PROJEKTA PĒTĪJUMA REZULTĀTI

15.01.2020

SIA Aptauju Centrs aktīvi turpina darbu pie projekta Nr. Nr. 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta gaitā ir veikts apjomīgs literatūras apskats un analīze par projekta tēmām, ir veiktas daļēji strukturētas intervijas ar uzņēmumu vadītājiem un personāla vadības augstākā līmeņa speciālistiem, kurās savu darbu iegulda arī SIA Aptauju Centrs.

Šobrīd pētnieku grupa gatavo divas publikācijas un notiek aktīvs darbs pie intervija analīzes un pētījuma konceptuālā modeļa izstrādes.


NOTIEK AKTĪVS DARBS PIE PROJEKTA PĒTĪJUMA

13.11.2019

SIA Aptauju Centrs aktīvi turpina darbu pie projekta Nr. Nr. 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Šobrīd ir veikts Latvijas iedzīvotāju vērtību pētījums, kā rezultātā iegūti projekta tālākam darbam nepieciešamie aptauju dati. Notiek aktīvs to analīzes darbs.

Lai apspriestu projekta gaitu, katras divas nedēļas kopā ar projekta partneriem notiek līdzdalība pētnieciskās sapulcēs, kurās tiek apspriesti svarīgākie rezultāti un projekta gaita. 

Šobrīd pētnieku grupa aktīvi strādā pie projekta izvirzītajiem uzdevumiem un drīzumā ir gaidāmi pirmie rezultāti.


AR ERAF ATBALSTU ĪSTENO UNIKĀLU PĒTĪJUMU TEHNOLOĢIJU PROJEKTU

01.10.2019

Jau kopš 2019.gada aprīļa pilnsabiedrība PS “Motival Development” sadarbībā ar SIA “Aptauju centrs” un SIA "Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"", īsteno ERAF finansētu projektu 1.1.1.1/18/A/151 “Vērtībās balstītu prasmju attīstība cilvēkkapitāla kvalitātes paaugstināšanai”.

Projekta ietvaros tiek attīstīta unikāla sociālā tehnoloģija – tiek izstrādāts praktisks instruments, kas palīdzētu privātpersonām, darba devējiem, izglītības iestādēm un valsts institūcijām reālajā laikā attīstīt un gūt labumu no darba tirgus un prasmju izpratnes. Projekta rezultātā radītās tehnoloģijas prototips paaugstinās cilvēkkapitāla kvalitāti, motivējot nepieciešamo prasmju attīstību pārkvalifikācijas un mūžizglītības ceļā.

Izmantojot attēlu kolāžu balstītus vērtību mērījumus, IT matrica ļaus iedzīvotājiem noteikt prasmes, kuru attīstīšana nākotnē būs augsti pieprasīta. Darba devējiem tā ļaus vadīt pārkvalifikāciju uz prasmēm, kas būs nepieciešamas pēc viedo tehnoloģiju pieauguma, bet valsts iestādēm - iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus vai ekonomiski neaktīvos iedzīvotājus un iegūt precīzu informāciju par izglītības prioritātēm, kam novirzāms budžeta finansējums.

Šobrīd, projekta sākumposmā, jau ir veikta virkne aktivitāšu izvirzīto mērķu sasniegšanai – tostarp, projekta dalībnieku pētnieku kopdarbībā izstrādāts esošo prasmju noteikšanas instrumentu analītisks apskats, veikta vērtību iegūšanas ar attēlu palīdzību un attēlu testa validācija pret vārdisko vērtību testu, uzsākta IT matricas prototipa izstrāde.